Studio Reklamy

Nasza firma już od 12 lat zaj­muje się pro­dukcją reklam różnego rodzaju. Wychodz­imy naprze­ciw oczeki­wan­iom naszych klien­tów i pro­jek­tu­jemy reklamy odpowiada­jące ich wyma­gan­iom i gus­tom. Przez ten czas nabyliśmy wiele doświad­czenia, zgro­madzil­iśmy wiele nowoczes­nego sprzętu i nadal się rozwi­jamy.

Nasz zespół to doświad­c­zona ekipa a umiejęt­ności poświad­c­zone są cer­ty­fikatami. Wykonu­jemy wszelkiego rodzaju reklamy od małych tabliczek infor­ma­cyjnych po kon­strukcje stalowe.

Ofer­u­jemy tablice infor­ma­cyjne, banery reklam­owe, kasetony świetlne z nowoczes­nym i ener­gooszczęd­nym podświ­etle­niem LED o dowol­nym rozmi­arze, bill­boardy, nowoczesne przenośne sys­temy reklamy jak rollupy, flagi, potykacze, ścianki, okle­jamy samo­chody nada­jąc im indy­wid­u­alny charak­ter, tniemy i graweru­jemy laserem jak również wykonu­jemy strony inter­ne­towe.
Sze­roki wach­larz naszych pro­duk­tów i usług dopa­sowany jest do aktu­al­nych wyma­gań rynku oraz indy­wid­u­al­nego klienta.
um rymanow gmina stomil stokrpwsz pmd pbs alsen bmw mosir bfe knc lamsan lidl mak


Wykonu­jemy wszelkiego rodzaju reklamy od małych tabliczek infor­ma­cyjnych po kon­strukcje stalowe.

Ofer­u­jemy tablice infor­ma­cyjne, banery reklam­owe, kasetony świetlne z nowoczes­nym i ener­gooszczęd­nym podświ­etle­niem LED o dowol­nym rozmi­arze, bill­boardy, nowoczesne przenośne sys­temy reklamy jak rollupy, flagi, potykacze, ścianki, okle­jamy samo­chody nada­jąc im indy­wid­u­alny charak­ter, tniemy i graweru­jemy laserem jak również wykonu­jemy strony inter­ne­towe.

Sze­roki wach­larz naszych pro­duk­tów i usług dopa­sowany jest do aktu­al­nych wyma­gań rynku oraz indy­wid­u­al­nego klienta.


Kontakt z nami

ul. Sikorskiego 4

38–500 Sanok

Tel. 13 46 33 955

E-mail:
reklama@agenda2000.pl


Wyślij zapytanie

Top